Engelsk oversættelse.

Når vi oversætter fra dansk til engelsk, bruger vi kun tosprogede eller indfødte. Det er nødvendigt, at kvaliteten er i top, når vi oversætter for store virksomheder, der kommunikerer til de engelsktalende markeder. Det samme gælder naturligvis, når vi oversætter fra engelsk til dansk.

Dansk-engelsk, engelsk-dansk

(Teksten er oversat til engelsk længere nede på siden)

Bredt spektrum

Vi har erfaring med at oversætte mange forskellige typer af tekster – alt fra årsrapporter til virksomhedsprofiler, webshops, IT-tekster, aftaler, salgsbrochurer og -præsentationer, personaleblade og avisartikler. Og vi har oversat til engelsk inden for medieverdenen, design, kunsthåndværk, arkitektur og turist-, hotel- og rejseindustrien.
Hvis en opgave falder uden for vores kernekompetencer, har vi et stort netværk at trække på.

Præcist stilniveau

Vores mål er at levere klare, velskrevne og levende tekster, som ikke lyder ’oversatte’. Samtidig skal de afspejle kundens kultur, stil og tone. For at opnå det sørger vi altid for at have to øjne på hver oversættelse, som dermed undergår en streng og minutiøs kontrolproces – leveret af en modersmåloversætter eller -korrekturlæser.

Oversættelsesværktøjer

Når det giver mening, bruger vi oversættelsesværktøjer som f.eks. Trados Studio.

Oversættelse kan tage tid

Nogle kunder har brug for en hurtig oversættelse, der ikke behøver at være finpudset, andre opgaver kræver mere research og gennemarbejdning – og det tager selvfølgelig længere tid. Vi skræddersyer vores oversættelser – og dermed vores tidsforbrug – til kundens ønsker og behov. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål i løbet af processen, kontakter vi kunden, som kan bidrage med den branchemæssige knowhow, som vi måske mangler, og hvor vi leverer den sproglige ekspertise, som kan omsætte kundens budskab til et andet sprog.

Fleksibilitet

Opgavens præmisser, tidshorisont og omfang kan ændre sig i løbet af oversættelsesprocessen. Det er vi forstående overfor og bestræber os derfor på at tilpasse vores tid og arbejdsgang, så vi kan levere en oversættelse, vi er stolte over at levere, og kunden er glad for at modtage.

Danish-English, English-Danish

We only use bilingual translators or native speakers when translating from Danish to English. High-quality translation is a must for large companies that deal and communicate with English-speaking markets. Naturally, the same exacting standard applies to translation from English to Danish.

Broad spectrum

We are experienced in translating a wide variety of texts – from annual reports, corporate profiles, websites and IT copy to contracts, sales brochures and presentations, internal company magazines and journalistic articles. We have translated for clients in a multitude of sectors – media, the arts, design and architecture as well as the tourist, hotel and travel industries.

If a project falls outside our core competencies, we can draw on our extensive network of sub-suppliers.

Remain true to style

Our aim is to deliver clear, vivid, well-written texts that do not sound translated. They should also reflect the client’s culture, style and tone. To achieve this, we always make sure to have two sets of eyes on our translations, thus subjecting all text to a strict and meticulous check – done by a translator or proof-reader who is a native speaker of the target language.

Translation tools

When it makes good sense, we use computer-assisted translation tools (CAT tools) such as Trados Studio.

Translation can take time

Some customers need a quick translation without a fine polish, while other assignments call for more research and intensive review – which naturally takes longer. We tailor our translations – and thus the time we spend on them – to the customer’s needs and preferences. If problems or questions requiring industry-specific knowhow arise in the translation process, we call the customer for their input and, using this input, provide the linguistic expertise needed to communicate their message in another language.

Flexibility

An assignment’s parameters, time schedule and scope can change in the course of the translation process. Knowing this, we aim to adjust our time consumption and workflow to accommodate such changes and ultimately deliver a translation that we can be proud of and that the customer feels fully meets their expectations.