Tysk oversættelse.

  • Modersmålsoversættere

  • Præcist stilniveau til målgruppen

  • Højt fagligt niveau

Præcist stilniveau

En god oversættelse er en klar, velskrevet og levende tekst, som ikke lyder ’oversat’. Det er en selvstændig tekst, der skal tale til dine læsere med samme stil og tone som den oprindelige tekst, men tilpasset en ny kultur. Derfor bruger vi kun modersmålsoversættere og/eller uddannede translatører, som evt. er bosat i det pågældende land. Ofte bliver oversættelserne også korrekturlæst for at sikre et højt fagligt niveau.

Priser på oversættelse

I vores prisberegner kan du se vores vejledende priser på oversættelse, som ligger på ca. 1,50 kr. pr. ord. Men vi anbefaler, at du beder om et tilbud, når du kontakter os. Priserne på oversættelse varierer nemlig alt efter, hvilken genre du skal have oversat til og til hvilket sprog – for vi sætter en ære i et højt fagligt niveau og håndplukker eksperterne rundt om i verden.

Bredt spektrum

Vi har erfaring med at oversætte mange forskellige typer af tekster – alt fra årsrapporter til virksomhedsprofiler, hjemmesidetekster, IT-tekster, aftaler, salgsbrochurer, præsentationer, personaleblade, avisartikler og magasiner – til flere forskellige brancher. Hvis en opgave falder uden for vores kernekompetencer, har vi et stort netværk at trække på.

Oversættelsesværktøjer

Når det giver mening, bruger vi oversættelsesværktøjer som fx Trados Studio. Vi leverer oftest oversættelsen i Word, men er fleksible ift. fil-formater og CMS-systemer, hvis du fx ønsker, at vi oversætter i et Excel-dokument eller i backenden på din hjemmeside.

Kvalitet til tiden

Gode oversættelser, der sælger dig og dit budskab på den helt rigtige måde, tager tid. Alligevel imødekommer vi altid din deadline og leverer naturligvis hurtigst muligt. Derfor skræddersyer vi vores oversættelser – og dermed vores tidsforbrug – til dine ønsker og behov. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål i løbet af processen, kontakter vi dig, så du kan bidrage med den branchemæssige knowhow, som vi måske mangler.

Fleksibilitet

Opgavens præmisser, tidshorisont og omfang kan ændre sig i løbet af oversættelsesprocessen. Det har vi fuld forståelse for og tilpasser derfor vores tid og arbejdsgang, så vi leverer en oversættelse, vi er stolte af at levere, og du er glad for at modtage.

Deutsche Übersetzung.

  • Muttersprachliche Übersetzer

  • Zielgruppengenauer Stil

  • Hohes fachliches Niveau

Genauer Stil

Eine gute Übersetzung ist ein klarer, gut geschriebener und lebendiger Text, der nicht ‚übersetzt‘ klingt. Es ist ein selbstständiger Text, der Ihre Leser im selben Stil und Ton ansprechen soll wie der ursprüngliche Text, jedoch angepasst an eine neue Kultur. Daher setzen wir nur muttersprachliche Übersetzer und/oder ausgebildete Übersetzer ein, die evtl. in dem betreffenden Land leben. Häufig werden die Übersetzungen auch Korrektur gelesen, um ein hohes fachliches Niveau sicherzustellen.

Breites Spektrum

Wir haben Erfahrung im Übersetzen vieler unterschiedlicher Arten von Texten – von Geschäftsberichten bis zu Unternehmensprofilen, Texten für Internetseiten, IT-Texte, Verträge, Vertriebsbroschüren, Präsentationen, Mitarbeiterzeitschriften, Zeitungsartikel und Magazine – für viele verschiedene Branchen. Wenn eine Aufgabe außerhalb unserer Kernkompetenzen fällt, haben wir ein großes Netzwerk, auf das wir zurückgreifen können.

Übersetzungstools

Wenn es sinnvoll ist, setzen wir Übersetzungstools wie z. B. Trados Studio ein. Die Übersetzung liefern wir meist in Word, sind aber flexibel was Dateiformate und CMS-Systeme angeht, wenn Sie z. B. möchten, dass wir in einem Excel-Dokument oder am Backend Ihrer Homepage übersetzen.

Qualität pünktlich geliefert

Gute Übersetzungen, die Sie und Ihre Botschaft auf genau die richtige Art verkaufen, brauchen Zeit. Dennoch beachten wir immer Ihre Deadline und liefern natürlich so schnell wie möglich. Deshalb sind unsere Übersetzungen – und damit unser Zeitaufwand – maßgeschneidert auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Wenn im Laufe des Prozesses Probleme oder Fragen auftauchen, kontaktieren wir Sie, damit Sie Ihr Branchenwissen einbringen können, das uns vielleicht fehlt.

Flexibilität

Prämissen, zeitlicher Horizont und Umfang der Aufgabe können sich im Laufe des Übersetzungsprozesses ändern. Dafür haben wir volles Verständnis und passen deshalb unsere Zeit und unsere Arbeitsabläufe so an, dass wir eine Übersetzung liefern können, auf die wir stolz sind und die Ihren Ansprüchen gerecht wird.